SEDMA SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA NEIZGLASAVANJEM PRORAČUNA OBILJEŽENA POTPUNIM BLOKIRANJEM RADA GRADA I GRADSKIH SLUŽBI – Ispisivanje povijesti

SOLINSKA KRONIKA 329, 15. siječnja 2022.

Odbijanjem temeljnog financijskog dokumenta teškoga nešto više od 186 milijuna kuna odbijeni su i prijedlozi programa naslonjenih na njega, program za građenje i održavanje komunalne infrastrukture, programi javnih potreba u kulturi i sportu te program javnih potreba socijalne skrbi

Neusvajanjem prijedloga proračuna za 2022. kojega je gradonačelnik Dalibor Ninčević predstavio 22. prosinca na 7. sjednici Gradskoga vijeća Grad Solin je od 1. siječnja ove godine u potpunoj financijskoj blokadi.

Tom prilikom je vladajuća većina koju čini koalicija Nezavisna lista mladih (NLM), Bolji Solin, Most, SDP i nezavisni vijećnik Tihomir Bečko odbila temeljni financijski dokument težak nešto više od 186 milijuna kuna. Osim proračuna odbijeni su i prijedlozi programa naslonjenih na njega, program za građenje i održavanje komunalne infrastrukture, programi javnih potreba u kulturi i sportu te program javnih potreba socijalne skrbi.

– Žao mi je što proračun nije usvojen, prvenstveno radi građana jer činjenica je da će dobar dio gradskih investicija, programa i transfera udrugama biti oskudan, gotovo neprovediv. Mislim da građani Solina to nisu zaslužili – rekao je tom prilikom gradonačelnik Dalibor Ninčević napominjući kako svatko preuzima odgovornost za svoje odluke.

– Moram istaknuti da sam predsjednika Gradskoga vijeća još 8. studenoga 2021. upoznao s pripremom proračuna te da sam pozvao njega i aktualnu većinu u Gradskomu vijeću da daju svoje sugestije. Oni su očito imali drugačiji plan što su u konačnici i potvrdili. Iz svega ovoga trebamo izvući određene pouke, a vjerujem da će to učiniti i građani te da se ovakva situacija više nikada neće ponoviti – poručio je gradonačelnik Ninčević.

Istovremeno je predsjednik Gradskoga vijeća Ivan Andabak obrazlažući razloge neusvajanja proračuna poručio kako se radi o principima proizašlima iz nesuradnje s gradonačelnikom.

– Mogli smo odmah nakon usvajanja rebalansa proračuna za 2021. zajedno sjesti za stol i dogovoriti programe koji bi se našli unutar financijskoga plana za 2022., ali to se očito nije dogodilo – rekao je Andabak dodajući kako po njegovu mišljenju neusvajanje proračuna neće dovesti do većih problema u financiranju tekućih gradskih obveza i davanja.

Nakon neusvajanja proračuna uslijedila je izrada Odluke o privremenomu financiranju Grada koja temeljem zakona može biti na snazi do 31. ožujka, a njezin predlagatelj, predsjednik Gradskoga vijeća, predstavio ju je na sjednici održanoj pretposljednjega dana 2021. Odlukom o privremenomu financiranju sredstva predviđena za sveukupne tromjesečne rashode iznose 7.4 milijuna kuna.

– Privremeno financiranje se, temeljem zakonskih odredbi, obavlja razmjerno proračunu ostvarenomu u istom razdoblju prethodne godine, a najviše do jedne četvrtine ukupno izvršenih rashoda. Prilikom izrade spomenute Odluke korišteni su podaci proračuna ostvarenoga u 2020. jer izvršenje proračuna za 2021. još nije doneseno – pojasnio je Andabak obrazlažući način izrade ovoga dokumenta koji je usvojen s 11 glasova za, pristiglih od strane vladajuće većine u Gradskomu vijeću, te s 8 suzdržanih glasova vijećnika HDZ-a.

Gradonačelnik je već 5. siječnja 2022. obustavio primjenu Odluke o privremenom financiranju Grada Solina za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2022. jer je njome, kako je obrazložio, povrijeđen Zakon o proračunu.

– Odluka je upućena na ocjenu u Ministarstvo financija, a do donošenja pravorijeka planiram iskoristiti zakonsku mogućnost izrade Odluke o financiranju nužnih izdataka i rashoda kako bi Grad mogao nastaviti s funkcioniranjem – poručio je Ninčević.

USVOJENE TRI OD ČETRNAEST TOČAKA SEDME SJEDNICE GRADSKOGA VIJEĆA

Teško bez dijaloga

Od ukupno 14 točaka sadržanih u dnevnomu redu 7. sjednice aktualnoga saziva Gradskoga vijeća usvojene su tek tri, a jedna od njih odnosi se na financiranje aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, odnosno na prijedlog da se u proračunu za 2022. za ovu namjenu osigura 100 tisuća kuna.

Među usvojenim točkama našli su se još prijedlog izmjena i dopuna statuta Dječjega vrtića »Cvrčak« Solin te prijedlog Programa rada Gradske knjižnice Solin s financijskim planom za 2022. kojega je predstavio ravnatelj Knjižnice Ivan Peroš. Planirani prihodi GK Solin u 2022. iznose 2.9 milijuna kuna, a u istom su iznosu planirani i rashodi.

Podršku vladajuće većine nije dobio plan i program rada Dječjega vrtića »Cvrčak« Solin za pedagošku 2021./’22. s financijskim planom za 2022. kojega je predstavila ravnateljica DV-a Anđela Biuk. Sukladno predstavljenim financijskim projekcijama, prihodi DV-a »Cvrčak« u 2022. planirani su u iznosu od gotovo 35 milijuna kuna jednako kao i rashodi, ali ovaj je plan, jednako kao i Program rada odbijen bez detaljnijega obrazloženja.

Većinom glasova odbijen je i Plan razvoja sustava civilne zaštite za 2022. s financijskim planom za trogodišnje razdoblje kojega je predstavio pročelnik Odjela za javne djelatnosti Darko Bilandžić.

Najviše rasprave pak razvilo se oko Odluke o imenovanju ravnatelja Javne ustanove u kulturi »Zvonimir« Solin. Upravno je vijeće JUK »Zvonimir« naime donijelo odluku o prijedlogu kandidata Tonća Ćićerića, koji je protekle četiri godine bio na funkciji ravnatelja spomenute ustanove. Tonća Ćićerića su osim Upravnoga vijeća podržali i stručni djelatnici JUK »Zvonimir« te članovi Kulturnoga vijeća grada Solina ističući kako je kao ravnatelj u proteklom mandatu značajno podigao razinu produkcije kulturnih programa ustanove na glazbenom, dramskom i izložbenom području što je uvelike doprinijelo prepoznatljivosti Solina u širim kulturnim krugovima.

Vladajuća većina u Gradskomu vijeću unatoč navedenomu nije podržala prijedlog o imenovanju Tonća Ćićerića, a njihovu je odluku odmah po završetku sjednice prokomentirao gradonačelnik Dalibor Ninčević.

– Mislim da su tu sve riječi suvišne i da su svi naši građani koji su ovo gledali shvatili poruku, a to je da se zatvaraju vrata stručnosti i kompetentnosti, a otvaraju se vrata nekim političkim igrama u koje ne želim ulaziti – poručio je gradonačelnik.

KONFERENCIJE ZA MEDIJE GRADONAČELNIKA DALIBORA NINČEVIĆA O NOVONASTALOJ SITUACIJI U GRADU SOLINU

Neizvjesnost i nesigurnost

Nakon neusvajanja proračuna za 2022. i donošenja Odluke o privremenomu financiranju uslijedile su dvije konferencije za medije sazvane od strane gradonačelnika Dalibora Ninčevića.

Na prvoj konferenciji održanoj 3. siječnja Ninčević je predstavio javnosti detalje Odluke o privremenomu financiranju, napominjući kako je ovaj važan dokument dobio na uvid netom prije početka sjednice te kako njime nije predviđeno dovoljno sredstava za daljnje neometano funkcioniranje Grada.

– Planirani proračun Grada Solina trebao je iznositi gotovo 187 milijuna kuna, a Odluka o privremenomu financiranju za prva tri mjeseca ove godine predviđa tek 7.4 milijuna za financiranje svih potreba Grada i potreba proračunskih korisnika – rekao je Ninčević upozoravajući na propuste napravljene prilikom izrade spomenute Odluke.

– Prema izvršenju proračuna za 2020. koji je iznosio 132.6 milijuna kuna najviši iznos od jedne četvrtine ukupno izvršenih rashoda koji se mogao osigurati za prva tri mjeseca ove godine iznosi 33.1 milijuna kuna što je za 25.76 milijuna manje od iznosa sadržanoga u Odluci – rekao je gradonačelnik napominjući kako je nemogućnost raspolaganja sredstvima iz gradske blagajne dovela i do kašnjenja isplate plaća zaposlenicima gradske uprave i Vlastitoga komunalnog pogona te svih gradskih ustanova, Dječjeg vrtića »Cvrčak«, Gradske knjižnice i Javne ustanove u kulturi »Zvonimir«.

Tijekom druge konferencije za medije održane 13. siječnja gradonačelnik je upoznao javnost s koracima koje je poduzeo u cilju deblokiranja Grada i vraćanja u donekle normalizirano funkcioniranje.

– Neispravnu i nezakonitu Odluku o privremenom financiranju koje je izradilo i usvojilo Gradsko vijeće stavio sam izvan snage. Iskoristio sam jedinu opciju koju mi zakon omogućava te započeo s izradom Odluke o financiranju nužnih izdataka i rashoda, kojom ću nastojati osigurati sve isplate ugovorenih obveza i ostvarenih prava građana koje su do sada neodgovornom i nepromišljenom odlukom Gradskoga vijeća bile blokirane – poručio je gradonačelnik dodajući kako je Odluka o privremenomu financiranju upućena na ocjenu u Ministarstvo financija, a potom bi o njoj ovisno o stavu Ministarstva trebao odlučivati i Visoki upravni sud.

– Na žalost, situacija nije dobra po Grad i građane Solina. Zavladala je neizvjesnost i nesigurnost i teško se snalaziti u svemu tome – rekao je gradonačelnik napominjući kako proračun, kao temeljni financijski dokument, nikakva druga odluka ne može adekvatno zamijeniti.

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE VLADAJUĆE KOALICIJE U GRADSKOMU VIJEĆU

Pravovremeno reagirati

Nakon što smo pripremili Odluku, gradske službe na nju nisu imale primjedbe, a kolege i kolegice iz HDZ-a, članovi Odbora za financije bili su suzdržani na dokument, kao što su kolegice i kolege iz HDZ-a bili suzdržani na Gradskomu vijeću. Zašto tada nisu reagirali i već tada predstavili dokument Odluke kao nezakonit i neodrživ?

Poštovani i cijenjeni predstavnici medija,
gospodin Gradonačelnik je u svoja dva zadnja medijska obraćanja po pitanju političke situacije u Gradu Solinu, prvenstveno vezano za Odluku o privremenomu financiranju, javnosti naveo brojne netočne podatke, a neke iznimno bitne za razumijevanje situacije zaboravio predstaviti.

Zaključno sagledavajući kronologiju događaja 12. siječnja Predsjednik Gradskoga vijeća je zatražio mišljenje nadležnih institucija kako bi se situacija u Solinu raščistila, a uz objašnjenje trenutačne situacije institucijama, točnije Ministarstvu pravosuđa i uprave poslana je sva dokumentacija, službena korespondencija i ostalo potrebno kako bi Ministarstvo dalo mišljenje.

Gradsko vijeće tako je zatražilo mišljenje po sljedećim pitanjima:

1) Može li Gradsko vijeće donijeti Odluku o izmjenama i dopunama odluke o privremenom financiranju kako bi se ispravile eventualne greške zadržavajući se u okvirima koji su za privremeno financiranje utvrđeni u Zakonu o proračunu?

2) Može li Gradsko vijeće donijeti takvu odluku, kao što je ranije navedeno u pitanju br. 1, ako je trenutačna Odluka o privremenomu financiranju obuhvaćena Odlukom o obustavi općega akta od strane gradonačelnika?

3) Postoje li kakva zakonska ograničenja za izvršavanje isplate plaća službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i ostalim djelatnicima Grada, konkretno u slučaju Solina, ako po gradonačelnikovu tumačenju određena sredstva Odlukom o privremenom financiranju (30. prosinca 2021.) nisu dostatna, iako sam Zakon o proračunu navodi u čl. 44 stavak 3. kako se za privremeno financiranje određuju sredstva najviše do 25% ukupno izvršenih rashoda prema zadnjem izvještaju izvršenja proračuna, dok se ne navodi minimum rashoda?

Slijedom navedenoga potpuno je jasno kako Gradsko vijeće nije željelo niti je blokiralo Grad u bilo kojemu smislu stoga navodi gospodina Gradonačelnika jednostavno ne odgovaraju istini, jer je i sam rekao kako novca ipak ima za sve neophodne rashode, a samo razdoblje dok je na snazi Odluka o privremenom financiranju ograničavajuće je za nova zaposlenja i ugovaranje novih poslova, na što od samoga početka upozoravamo.

Odluku o privremenomu financiranju Gradsko vijeće je pripremilo nakon što se gospodin Gradonačelnik kukavički povukao iz izrade istoga ostavljajući minimalan vremenski prostor Gradskomu vijeću za izradu istoga. Pored toga otegotna okolnost za Gradsko vijeće je bio i izostanak adekvatne pomoći od strane Grada jer je sama Odluka donošena na temelju dokumenata dostavljenih od strane gradskih službi.

Gradonačelnik je rekao kako su gradske službe do kasno radile kako bi nama pomogle, no nije spomenuo kako gradske službe utorkom rade u poslijepodnevnim satima, a također nije spomenuo kako se najviše vremena izgubilo upravo u pripremi dokumenta za dostavu.

Nakon što smo pripremili Odluku, gradske službe na nju nisu imale primjedbe, a kolege i kolegice iz HDZ-a, članovi Odbora za financije bili su suzdržani na dokument, kao što su kolegice i kolege iz HDZ-a bili suzdržani na Gradskomu vijeću. Zašto tada nisu reagirali i već tada predstavili dokument Odluke kao nezakonit i neodrživ? Zašto gospodin Gradonačelnik nije već ranije pripremio odluku o privremenomu financiranju znajući kako postoji mogućnost za istu s obzirom na političku situaciju u Solinu? Zašto gospodin Gradonačelnik nije odgovorio 6. siječnja na poziv za dogovor oko Proračuna?

Iako se čitavo vrijeme kroz medije provlači teza kako je Gradsko vijeće blokiralo Solin upravo je gospodin Gradonačelnik na zadnjoj konferenciji demantirao samoga sebe objašnjavajući kako je pronašao način za plaćanje svih neophodnih rashoda. Tu nije trebalo »pronaći« ništa jer plaće nikada nisu ni bile upitne.

Tehnički gledano i da je Gradsko vijeće donijelo odluku kako za vrijeme trajanja privremenoga financiranja ostavlja jednu kunu izvršnoj vlasti za podmirenje troškova Gradonačelnik nema apsolutno nikakvo ograničenje za isplate plaća i slično, štoviše zakon mu takvo što i dopušta. Grad Split primjerice prije nekoliko godina nije ni imao Gradsko vijeće, a i prošli su rok od 31. ožujka (do kada vrijedi Odluka o privremenom financiranju) pa su plaće bile isplaćivane i Grad je u potpunosti normalno funkcionirao.

Hrvatski je Sabor 2012. donio Uredbu od izmjenama i dopunama odluke o privremenom financiranju pa takvu odluku nitko nije sporio, kao što se sada spori solinskomu Gradskomu Sve odluke Gradskoga vijeća donesene su u skladu sa zakonima RH i na temelju dostavljenih materijala od strane izvršne vlasti.

Ono što posebno smeta jest pozivanje na građane. Pa upravo svi mi smo birani od strane građana, nismo sami nigdje došli. Naš legitimitet proizlazi upravo iz volje građana, što gospodin Gradonačelnik uporno ignorira. Odbijajući bilo kakav vid suradnje s Gradskim vijećem on odbija suradnju s građanima. Nisu svi građani birali HDZ kao svoju opciju, upravo suprotno, građani su HDZ-u većinom rekli ne. Takvu političku situaciju gospodin Gradonačelnik jednostavno mora prihvatiti i biti Gradonačelnik svima, kao što mi pokušavamo.

Iako Gradonačelnik navodi kako je on iznad politike i kako spašava cijeli Grad od tobože lošega Gradskog vijeća sam sebe demantira po tko zna koji put. Puna su mu usta vrtića i naših dragih teta kad priča o plaćama, dok s druge strane nije napravio ništa po pitanju navodnoga »mobbinga« u vrtićima. Možda razlog nečinjenja leži u činjenici kako je na čelu Upravnoga vijeća vrtića predsjednik solinskog HDZ-a i samim time stranački nadređen gospodinu Gradonačelniku?

Čitava ova priča je tužna politička borba gdje izvršna vlast pokušava na sve načine difamirati Gradsko vijeće, predstaviti nesposobnim, a sve u svrhu novih izbora. Izvršnoj vlasti ne odgovara kontrola Gradskoga vijeća jer Solin nakon 30 godina ima drugačiju političku priču gdje jedna politička opcija nema apsolutnu kontrolu nad svim segmentima upravljanja Gradom.

Sustav koji se gradio tridesetak godina nije naviknut na ovako što gdje se pita, gdje se kontroliraju financije, gdje se pokušavaju implementirani nove stvari, gdje se pokušava demokratizirati sustav i gdje se pokušava sve raditi transparentno.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću