JAVNI UVID U PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA GENERALNOGA URBANISTIČKOG PLANA SOLINA – Životna logika i prostorno uređenje

SOLINSKA KRONIKA 319, ožujak 2021.

Na području južno od Gospina Otoka formira se zona ugostiteljsko-turističke namjene T1, a namijenjena je izgradnji i rekonstrukciji hotela visoke kategorije koji može pružati usluge kongresnoga i zdravstvenog turizma te ostalih građevina smještajnih i ugostiteljskih namjena, pratećih sportskih, rekreacijskih, zdravstvenih, zabavnih i sl. sadržaja

U razdoblju od 26. veljače do 8. ožujka ove godine provodio se javni uvid u prijedlog izmjena i dopuna Generalnoga urbanističkog plana Solina, a javno izlaganje održano je 3. ožujka u Domu »Zvonimir«. GUP Solina donesen je 2006., nakon čega je pet puta mijenjan i dopunjavan, a posljednje izmjene i dopune usvojene su u lipnju 2018.
– Izrada Izmjena i dopuna GUP-a dio je procesa kontinuiranoga planiranja koje se temelji na praćenju i ocjenjivanju stanja u prostoru, a izmjene se rade na cijelom području obuhvata važećega prostornog plana – rekla je Ines Berlengi u ime izrađivača plana, tvrtke »GIS plan«, iznoseći ocjenu trenutačnoga stanja.
– Među bitnim obilježjima ističu se neplanski izgrađene površine na kojima je nakon završetka procesa legalizacije potrebno provesti sanaciju. Uglavnom je riječ o područjima izgrađenima višestambenim građevinama nezadovoljavajućega urbanog standarda te s prometnim površinama i parcelacijama koje su neprilagođene potrebama urbanoga razvoja grada. Sve to zahtijeva kontinuirano ulaganje u unapređenje prometne mreže te javnih sadržaja i površina – rekla je Berlengi osvrćući se i na areal antičke Salone, odnosno zonu arheološkog parka koja je samo djelomično uređena i dostupna te neadekvatno prezentirana.

Grad na moru bez pristupa obali

– Osim toga imamo nedostupnu i neuređenu morsku obalu zauzetu neodgovarajućim sadržajima i nepovezanu s ostatkom grada – rekla je Berlengi iznoseći potom i neke od glavnih izmjena i dopuna sadržanih u novom prijedlogu GUP-a.
– Istočni dio gospodarske zone u obalnomu dijelu naselja Sv. Kajo s dijelom luke za prihvat tankera, namijenjen je rekonstrukciji postrojenja INE te se novim prijedlogom GUP-a omogućava povećanje ukupnih postojećih skladišnih kapaciteta do 15 posto radi planiranoga uklanjanja postrojenja i pripadajućih cjevovoda na predjelu vranjičko Blato – najavila je Berlengi.
Na području južno od Gospina otoka formira se zona ugostiteljsko-turističke namjene T1, a namijenjena je izgradnji i rekonstrukciji hotela visoke kategorije koji može pružati usluge kongresnoga i zdravstvenog turizma te ostalih građevina smještajnih i ugostiteljskih namjena, pratećih sportskih, rekreacijskih, zdravstvenih, zabavnih i sl. sadržaja. Nije dopuštena izgradnja stambenih građevina, a minimalna površina građevne čestice je tisuću metara četvornih.
Pored školske-sportske dvorane u Arapovcu na zemljištu površine 12 tisuća metara četvornih, planirana je izgradnja srednjoškolskoga centra, a na prostoru zapadno od Novoga solinskog groblja nove osnovne škole. Na području Đurine kave predviđeno je područje za izgradnju stanova iz programa poticajne stanogradnje, a predio Bunje se iz zone mješovite pretežito poslovne namjene pretvara u zonu mješovite pretežito stambene namjene.
U obalnomu dijelu područja Kosica u Vranjicu planira se uređenje plaže te su dozvoljene intervencije u smislu nasipanja šljunka, uređenja platoa i sunčališta te izgradnje valobrana i obalnih zidova. Osim toga moguće je postavljanje pokretnih i montažnih sadržaja koji neće ugroziti ili oštetiti okoliš i koji se, po završetku kupališne sezone moraju ukloniti s plaže.
Na području zapadno od amfiteatra moguće je formiranje novoga ulaza u arheološki park s javnim parkiralištem i infrastrukturom za posjetitelje, uz prethodne uvjete, suglasnost i nadzor nadležnih tijela. Propisuje se obveza održavanja postojeće ili uređivanja nove pješačke komunikacije Salone, odnosno naselja sv. Kajo, s obalom i plažom Mramorna, preko željezničkoga kolodvora.

Novogradnja s više parkirališnih mjesta

Jedna od dopuna odnosi se i na gradnju višestambenih građevina s 10 i više stambenih jedinica koje ubuduće moraju osigurati minimalno 30 posto površine prizemlja za poslovne sadržaje u funkciji stanovanja, poput dnevne opskrbe, osobnih usluga i sl.
Povećavaju se i postojeći standardi za izgradnju garažnih i parkirnih mjesta pa tako minimalni broj parking mjesta koja treba osigurati na građevnoj čestici s 4 ili više stambenih jedinica i višestambene građevine iznosi 2 i po mjesta na 100 metara četvornih bruto površine, ali ne manje od jednog i po mjesta po stambenoj jedinici, umjesto dosadašnjega jednoga mjesta.
Na svim česticama koje graniče s tokom rijeke Jadro nužno je osigurati prostor za uređenje šetnice, od izvora do ušća rijeke Jadro, na način da se ne zadire u obalnu zonu rijeke, da se očuva postojeća obalna vegetacija i zasjenjenost rijeke, te ostavi dovoljno prostora za obnovu obalne vegetacije tamo gdje ona nedostaje. Minimalna udaljenost građevina od riječne obale je 15 metara.
Detaljan pregled izmjena i dopuna GUP-a svi zainteresirani mogu pronaći na službenim mrežnim stranicama Grada Solina, a pisana mišljenja, prijedlozi i primjedbe mogli su se podnositi zaključno do 8. ožujka do kada je trajao javni uvid.

GRAĐANSKI PRIJEDLOZI I PRIMJEDBE NA IZMJENE I DOPUNE GUP-A

Zatrpavanje ekološko-zdravstvene bombe

Rasprava je započela pitanjem o 40-godišnjem nepostojećem koridoru spojne ceste u Svetomu Kaju, vranjičkoj plaži Kosica koja počiva na milijunima kubika azbestnoga otpada, izgradnji Srednjoškolskoga centra i nogometnoga stadiona u Arapovcu, zabrani brodogradnje uz vranjički poluotok te dinamici uklanjanja rezervoara za gorivo u vranjičkomu Blatu

Prema digitalnoj katastarskoj podlozi nastaloj na temelju zračnih snimaka iz 1968. vidljivo je da je čitava obala vranjičke Kosice formirana nasipanjem azbestne sirovine, a o čemu su na brojnim mjestima posvjedočile generacije Vranjičana Izvor fotografije: e-katastar

Građani koji su sudjelovali u javnoj raspravi o izmjenama i dopunama Generalnoga urbanističkog plana Solina usmeno su iznijeli svoje prijedloge i primjedbe.
Mirko Ćapeta iz naselja Sveti Kajo zatražio je brisanje koridora spojne ceste između ulica Jajići i Dudini, koji prolazi njegovim česticama.
– Taj koridor postoji od 70-ih godina prošloga stoljeća i smatram da sam bio dovoljno strpljiv da poslije toliko godina čekanja i nemogućnosti korištenja i upravljanja svojom nekretninom imam razloga zatražiti uklanjanje navedenoga spojnog puta uz napomenu kako na tim česticama nikada nije postojao put u naravi – naglasio je Ćapeta.
– Koridor je izmjenom i dopunom plana smanjen i prilagođen na način da što manje zadire u predmetne čestice – odgovorila je Berlengi ističući kako će se izgradnjom prometnice planiranim koridorom ostvariti odgovarajući pristup budućim građevnim česticama, a samim time i povećati vrijednost zemljišta.
Zlata Ninčević iz Vranjica komentirala je uređenje plaže na predjelu Kosica istaknuvši kako je riječ o umjetnoj tvorevini nastaloj od azbestnoga i asfaltnoga otpada te da je zabrinjava kad vidi da se planira uređenje kupališta bez spominjanja sanacije. U skladu s navedenim predložila je da se u novi plan uvrsti i ta obveza.
Vatroslav Japirko se u ime navijača Nogometnoga kluba Solin zanimao za najavljenu izgradnju Srednjoškolskoga centra u Arapovcu. Zanimalo ga je hoće li će se time smanjiti površina predviđena za izgradnju stadiona solinskoga kluba te je predložio da se škola izmjesti na drugu lokaciju, a kao prijedlog iznio je prostor istočno od trgovine »Lidl«, odnosno prostor nekadašnjega »Salona Graditelja«.
Prema riječima Ines Berlengi planiranje čestice za izgradnju srednje škole nije ugrozilo veličinu parcele potrebne za izgradnju stadiona.
Ivan Grubišić Tasić, predstavnik Inicijative »Mjesto koje hoće živjeti 2020.«, predložio je da se na prostoru na kojemu se nalaze objekti bivšega »Salonita« i »Brodoremonta«, a koji ima poslovno-proizvodnu namjenu, onemogući brodogradnja koja je najveći izvor zagađenja vranjičkoga poluotoka. Osim toga zanimao se za dinamiku uklanjanja Ininih rezervoara iz Vranjičkoga blata.
– Znam da oni mogu biti na toj lokaciji do isteka vijeka trajanja, ali mislim da bi bilo dobro kada bi Grad donio određeni vremenski rok do kojega bi se oni trebali izmjestiti – predložio je predstavnik vranjičke Inicijative.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću