SREDINOM LISTOPADA ODRŽANA 12. SJEDNICA GRADSKOGA VIJEĆA – Od POS-ovih stanova do grobnica

SOLINSKA KRONIKA 338., 15. listopada 2022.

U prvom polugodištu 2022. ukupno ostvareni prihodi konsolidiranoga proračuna iznosili su nešto više od 69.1 milijuna kuna i bili su manji nego u istom razdoblju 2021. za 3 milijuna što je u odnosu na godišnji plan iznosilo 36.89 posto

Tijekom aktualnoga sata, na početku 12. sjednice Gradskoga vijeća Solina održane 14. listopada, vijećnici su se zanimali za dinamiku izgradnje stanova iz Programa poticane stanogradnje u naselju Sveti Kajo kao i za broj pristiglih zahtjeva za kupnju stana.

Prema riječima gradonačelnika dinamika izgradnje ide planiranim tempom i budući stanari bi tijekom sljedeće godine trebali useliti u svoje stanove, a interes je iznimno velik što potvrđuje i brojka od oko 150 pristiglih zahtjeva.

Nadalje, vijećnici su apelirali da se na autobusno stajalište pored TC-a »Tommy« postavi nadstrešnica, a zanimali su se i za niz drugih tema kao što su podjela kanti za razvrstavanje otpada te dinamika njegova odvoza u Ulici don Frane Bulića, dodjelu potpora poduzetnicima, odnosno subvencioniranje povećanih troškova za potrošnju električne energije.

Nadalje, upozorili su na potrebu postavljanja uspornika u određenim ulicama, zapošljavanje novih vatrogasaca, opremanje novoga igrališta pored PC-a u Rupotini te uređenje sportskoga centra Žižina glavica, uređenje parkirališta za motocikle i parka za pse te izgradnju kanalizacije u Arapovcu i nadvožnjaka na Širini.

Izvješće o gradonačelnikovu radu i polugodišnjem izvršenju proračuna

Prva točka dnevnoga reda sjednice odnosila se na izvješće o radu gradonačelnika za razdoblje od siječnja do lipnja 2022.

U navedenomu izvještajnom razdoblju gradonačelnik je donio 71 akt iz svoje nadležnosti, te utvrdio 40 prijedloga koje je proslijedio Gradskomu vijeću na raspravu i donošenje, a Gradsko vijeće je prihvatilo 32 prijedloga.

I ovom je prilikom istaknuto kako je Ured gradonačelnika otvoren za prijem građana svakoga utorka i petka, a u slučaju hitnosti omogućen je izravan kontakt s gradonačelnikom.

U slučaju bilo kakvoga upita, gradonačelnik koordinira kontakt građana s upravnim odjelima te promptno djeluje kako bi građani što prije dobili potrebne odgovore.

Osim o radu svoga ureda gradonačelnik je iznio detaljne informacije i o radu svih gradskih odjela, a vijećnici su podneseno izvješće usvojili većinom glasova.

Uslijedilo je izvješće o polugodišnjem izvršenju proračuna za 2022. usvojenog 29. ožujka 2022. Kojega je predstavila pročelnica Odjela za proračun i računovodstvo Tihana Žižić.

U prvom polugodištu 2022. ukupno ostvareni prihodi konsolidiranoga proračuna iznosili su nešto više od 69.1 milijuna kuna i bili su manji nego u istom razdoblju 2021. za 3 milijuna što je u odnosu na godišnji plan iznosilo 36.89 posto.

Jedan od glavnih razloga manjega ostvarenja proračunskih prihoda u odnosu na planirano jest taj da je Proračun Grada Solina za 2022. usvojen tek krajem ožujka te se tek nakon toga krenulo u postupak javne nabave vezano uz pojedine investicije.

Zbog toga su planirane pomoći iz drugih proračuna, od ostalih subjekata unutar općega proračuna i od EU sredstava ostvarene znatno manje od polugodišnjega plana jer se pomoći dobivaju na temelju ovjerenih računa o izvršenim radovima.

U istom polugodišnjem razdoblju ostvareni rashodi konsolidiranoga proračuna iznosili su oko 69.9 milijuna kuna što u odnosu na godišnji plan iznosi 36.89 posto.

Najviše je u apsolutnom iznosu u odnosu na polugodišnji plan podbacilo izvršenje podskupine računa u stavci Građevinski objekti. Naime s gradnjom pojedinih građevinskih objekata počet će se tek u drugomu dijelu godine jer prije gradnje treba izvršiti pripremne radnje, otkup zemljišta, izradu projektne dokumentacije, dobivanje dozvola i provođenje javne nabave.

U konačnici je na dan 30. lipnja konsolidirani proračun imao višak prihoda u iznosu od 2.9 milijuna kuna.

Prijedlozi izmjenâ i dopunâ

U nastavku sjednice predstavljen je prijedlog Izmjena i dopuna programa građenja te programa održavanja komunalne infrastrukture na području grada Solina za 2022.

Sredstva planirana za građenje komunalne infrastrukture sukladno predloženim izmjenama i dopunama bit će manja za 2.2 milijuna kuna te sada iznose ukupno 24.2 milijuna, dok su sredstva namijenjena održavanju manja za 719 tisuća kuna i sada iznose 13.5 milijuna.

Na sjednici su predstavljeni i prijedlozi odluka o izmjenama programa javnih potreba u kulturi, javnih potreba u sportu te programa socijalne skrbi Grada Solina za 2022.

Plan sredstava za sufinanciranje javnih potreba u kulturi za 2022. povećan je za 160 tisuća kuna te sada iznosi 7.8 milijuna, dok su ukupna sredstva namijenjena sportu veća za 65 tisuća kuna i sukladno novom planu iznose 7.4 milijuna.

Istovremeno su sredstva namijenjena financiranju programa socijalne skrbi u tekućoj godini povećana za 1.9 milijuna kuna i sada iznose 12.5 milijuna. Najveće povećanje u okviru ovoga programa bilježi se u programu socijalne zaštite djece i mladih, za 1.1 milijuna kuna, a najveći dio navedenoga iznosa odnosi se na potrebe većega izdvajanja u stavci subvencioniranog prijevoza đaka i studenata.

Vijećnici su odlučivali i o prijedlogu Odluke o utvrđivanju cijena prava korištenja obiteljskih grobnica na Novomu groblju Solin koje su u fazi izgradnje.

Cijena prava korištenja utvrđuje se prema tipu obiteljskih grobnica pa će tako obiteljska grobnica sa 6 ukopnih mjesta stajati malo više od 80 tisuća kuna, s 4 ukopna mjesta 71 tisuću kuna odnosno 73 tisuće ovisno o tipu grobnice te s 2 ukopna mjesta malo više od 55 tisuća kuna.

Plaćanje obiteljskih grobnica korisnik je dužan izvršiti u roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora, a odobreno je i obročno plaćanje na 24 jednake mjesečne rate uz kamatnu stopu od 3 posto.

Ukoliko se plaćanje izvrši odjednom korisniku se odobrava popust od 5 posto od ukupnoga iznosa. Gradonačelnik će nakon raspisanoga natječaja za prodaju grobnica osnovati i imenovati povjerenstvo koje će utvrditi konačnu listu potencijalnih korisnika, a temeljem utvrđenih prioriteta.

USVOJENI PRIJEDLOZI IZMJENA I DOPUNA

Proračun smanjen za 10.5. milijuna kuna

Najviše se u odnosu na plan povećavaju prihodi od poreza i prireza na dohodak i to za 5 milijuna kuna zbog većega broja zaposlenih nakon pandemije, a najviše se smanjuje podskupina računa vezanih uz pomoć iz Državnoga proračuna, odnosno sredstava Europske unije, za 4.7 milijuna, te prihodi od komunalnoga doprinosa i naknade, za 3.8 milijuna

Proračunom Grada Solina za 2022. usvojenim krajem ožujka, konsolidirani prihodi Grada i ustanova u vlasništvu Grada bili su planirani u iznosu od 186.3 milijuna kuna.

Prijedlogom izmjena i dopuna proračuna, predstavljenim na 12. sjednici Gradskoga vijeća, konsolidirani prihodi smanjuju se za 10.5 milijuna kuna te sada iznose 175.7 milijuna.

Zbog (nenadane) pojave arheoloških ostataka u arheološkoj zoni u strogom gradskom središtu odustalo se od izgradnje kulturno (informativnog) centra te će sredstva najvjerojatnije biti preusmjerena u adaptaciju Doma »Zvonimir«

Pritom se prihodi Grada Solina smanjuju za 11 milijuna, a prihodi Gradske knjižnice Solin za 42 tisuće kuna. Istovremeno se prihodi Dječjeg vrtića »Cvrčak« povećavaju za 500 tisuća kuna dok prihodi Javne ustanove u kulturi »Zvonimir« ostaju nepromijenjeni.

Najviše se u odnosu na plan povećavaju prihodi od poreza i prireza na dohodak i to za 5 milijuna kuna zbog većega broja zaposlenih nakon pandemije, a najviše se smanjuje podskupina računa vezanih uz pomoć iz Državnoga proračuna, odnosno sredstava Europske unije, za 4.7 milijuna, te prihodi od komunalnoga doprinosa i naknade, za 3.8 milijuna.

Rashodi, a time i prihodi, planirani iz EU sredstava manji su jer nadležna ministarstva kasne u objavi poziva za provođenje pojedinih Proračunom predviđenih projekata.

Također, zbog uvjetâ konzervatora neće se pristupiti planiranim radovima na izgradnji Kulturnoga centra, vezanim uz EU projekt »Ljetne pozornice Splitske aglomeracije«, a odobrena sredstva bi se sljedeće godine trebala uložiti u adaptaciju Doma »Zvonimir«.

U Proračunu za 2022. bio je planiran višak prihoda iz prethodnih godina u iznosu od 6.5 milijuna, ali je taj višak u prvom polugodištu 2022. korekcijom povećan za još 35 tisuća kuna te u Izmjenama i dopunama Proračuna iznosi 6.5 milijuna.

Ukupni rashodi planiraju se u visini prihoda, 175.7 milijuna te uvećani za spomenuti višak iznose 182.2 milijuna što znači da su u odnosu na prvi plan proračuna manji za 10.5 milijuna.

Novi broj Solinske Kronike

posljednji broj solinske kronike

Pratite nas

   Facebook

   RSS

   Newsletter

Zvonimir Solin Newsletter

Najvažnije vijesti u vašem email sandučiću